مقاله رابطه دينداري و علم گرايي زنان: مطالعه موردي دانشجويان زن دوره دکتري دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۴۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه دينداري و علم گرايي زنان: مطالعه موردي دانشجويان زن دوره دکتري دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دينداري
مقاله علم گرايي
مقاله زنان
مقاله دانشجويان دکتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل حضور چشمگير زنان در عرصه هاي علمي کشور و با توجه به هم رايي جامعه شناسان بر ديندار بودن بيش تر زنان نسبت به مردان و نقش مهمي که آن ها در آينده علمي کشور ايفا خواهند کرد، در اين پژوهش به دنبال فهم رابطه دينداري دانشجويان زن دوره دکتري دانشگاه شيراز با علم گرايي آن ها هستيم. جامعه آماري اين پژوهش را، تمامي دانشجويان زن مشغول به تحصيل در دوره دکتري که شامل ۱۹۹ نفر مي شود، تشکيل مي دهند، در اين پژوهش تمام شماري صورت گرفته و به تمامي دانشجويان براي جمع آوري داده ها مراجعه شده است. روش پيمايش به عنوان روش پژوهش مورد نظر اين مطالعه و پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت. چارچوب نظري مورد استفاده در اين پژوهش نظريه ماکس وبر در باب تمايز ميان علم و دين است. نتايج توصيفي نشان مي دهد که بيش از شصت درصد پاسخگويان از ميزان دينداري، متوسطي برخوردارند و ميان دينداري پاسخگويان به عنوان متغير مستقل با گرايش علمي، معدل ليسانس و فوق ليسانس به عنوان بخشي از متغير وابسته رابطه معکوس و منفي وجود دارد، درحالي که اين رابطه بين فعاليت علمي و دينداري رابطه اي مثبت و مستقيم است.