مقاله رابطه راهبردهاي فراشناختي،خوداثر بخشي وشيوه هاي فرزند پروري با خود ناتوان سازي تحصيلي در دانش آموزان دبيرستان هاي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۰۸ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: رابطه راهبردهاي فراشناختي،خوداثر بخشي وشيوه هاي فرزند پروري با خود ناتوان سازي تحصيلي در دانش آموزان دبيرستان هاي اهواز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود ناتوان سازي تحصيلي
مقاله راهبردهاي فراشناختي
مقاله خود اثربخشي
مقاله شيوه هاي فرزند پروري والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابافت حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رابطه بين راهبردهاي فراشناختي، خود اثر بخشي و شيوه هاي فرزند پروري والدين با خود ناتوان سازي تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستان هاي اهواز مورد بررسي قرار گرفت. آزمودني ها شامل ۳۲۵ دانش آموز پسر بودند که به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. در اين پژوهش از ابزار اندازه گيري: پرسشنامه حالت فراشناختي، پرسشنامه خود اثر بخشي، پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري وينترباتوم و مجموعه مقياس هاي الگوهاي يادگيري سازگار استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند گانه، استفاده گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که: بين راهبردهاي فراشناختي و خودناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان رابطه منفي معني دار مشاهده مي شود. بين خود اثر بخشي و خودناتوان سازي تحصيلي رابطه منفي معني دار مشاهده مي شود. بين شيوه هاي فرزند پروري والدين در سه سطح (استقلال آموزي، تسلط آموزي و مراقبت آموزي) با خود ناتوان سازي تحصيلي رابطه مثبت معني دار وجود دارد. همچنين متغيرهاي راهبردهاي فراشناختي و سن اعمال شيوه هاي فرزند پروري استقلال آموزي والدين بهترين پيش بيني کننده براي خود ناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان مي باشند.