مقاله رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيم و راهبردهاي انگيزش براي يادگيري با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيم و راهبردهاي انگيزش براي يادگيري با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري خودتنظيم
مقاله راهبردهاي انگيزش
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخستين گلدوست اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: معيني كيا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيم و راهبردهاي انگيزش براي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان است. روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگي است. جامعه آماري ۸۳۴۱ دانشجوي ترم ۳ و بالاتر رشته هاي غيرپزشكي مشغول به تحصيل در نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۸ ۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بود. نمونه آماري ۳۱۹ نفر (۱۹۳ دختر و ۱۲۶ پسر) بود كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه گرديد. ابزار پژوهش پرسشنامه ۲۴ سوالي راهبردهاي يادگيري خودتنظيم (SRLS) زيمرمن و پونز (۱۹۸۶) با پايايي ۸۹/۰ و پرسشنامه ۴۴ سوالي پيشرفت (MSLQ) اكلز (۱۹۸۳) با پايايي ۹۱/۰ بوده است. معدل كل دانشجويان در ترم هاي قبلي نيز به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش رگرسيون چندگانه مدل ورود (اينتر) تجزيه و تحليل شد. يافته هاي پژوهش نشان داد متغيرهاي راهبردهاي يادگيري خودتنظيم و راهبردهاي انگيزش براي يادگيري پيش بين معناداري براي پيشرفت تحصيلي دانشجويان هستند (P<0/01) راهبردهاي انگيزش براي يادگيري در بين دانشجويان از حد متوسط بالا بوده(P<0/01)  ولي راهبردهاي يادگيري خود تنظيم دانشجويان تفاوت معناداري با حد متوسط نداشت (P<0/05). با توجه به ساختار محيط هاي آموزشي، شيوه تدوين محتواهاي آموزشي و نيز الگوهاي تدريس مورد استفاده استادان، بالا نبودن راهبردهاي يادگيري خودتنظيم دانشجويان منطقي به نظر مي رسد.