مقاله رابطه رشد اقتصادي با فقر و نابرابري درآمدي در كشورهاي در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه رشد اقتصادي با فقر و نابرابري درآمدي در كشورهاي در حال توسعه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله فقر
مقاله نابرابري درآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي شهري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: با تحولات قرن شانزدهم و افزايش شكاف بين كشورها و بروز دوگانگي در توليد، تقريبا تمامي مكاتب اقتصادي به مساله فقر و عوامل اثرگذار بر آن، به عنوان عامل و پيامد توسعه نيافتگي، توجه ويژه اي داشته اند. مطالعه حاضر بدنبال پاسخ به اين سوال است كه رشد اقتصادي چه تاثيري در كاهش نابرابري درآمدي (فقر نسبي) و كاهش خط فقر دارد؟
روش: سعي شده است تا در قالب يك الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از متوسط داده هاي ۳ دوره، براي ۵۰ كشور در حال توسعه (به همراه ايران) و توسعه يافته درجه اثرپذيري فقر و نابرابري درآمدي از رشد اقتصادي كشورها مورد بررسي قرار گيرد.
يافته ها: طي دوره مورد بررسي، متغيرهاي ميزان بيكاري، رشد توليد ناخالص داخلي و ضريب جيني از جمله متغير هاي مهم مرتبط با فقر بوده است. همچنين، افزايش ميزان رشد توليد ناخالص داخلي، منجر به كاهش فقر و نابرابري درآمدي شده است.
نتايج: فراهم شدن زمينه هاي رشد اقتصادي، كاهش مشكلات مربوط به فقر و نابرابري را نيز به دنبال داشته باشد.