مقاله رابطه رضايت زناشويي و شادكامي با نوع اشتغال زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: رابطه رضايت زناشويي و شادكامي با نوع اشتغال زنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت زناشويي
مقاله شادکامي
مقاله اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي حميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه رضايت زناشويي و شادكامي با نوع اشتغال زنان بود. در اين تحقيق ۹۰ زن شاغل در يكي از سه گروه شغلي علوم پزشكي، هنر و فني – مهندسي از بين كليه زنان متاهل شاغل ۴۴-۲۴ سال با حداقل ۲ سال سابقه زندگي مشترك زناشويي و حداقل يك فرزند، در يكي از سه گروه شغلي ياد شده به روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه شادكامي آكسفورد بود. براي تحليل اطلاعات از روش هاي تحليل واريانس يك طرفه، آزمون تي و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد تفاوت رضايت زناشويي و شادكامي در سه گروه شغلي علوم پزشكي، فني – مهندسي و هنر معنادار است، تفاوت شادكامي در گروه هاي (علوم پزشكي، فني – مهندسي) و (فني – مهندسي، هنر) معنادار نيست: ولي در گروه هاي (علوم پزشكي، هنر) معنادار است: تفاوت رضايت زناشويي در گروه هاي (علوم پزشكي، فني – مهندسي)، (علوم پزشكي، هنر) معنادار است و در گروه هاي (فني – مهندسي – هنر) معنادار نيست و بين شادكامي و رضايت زناشويي همبستگي مثبت وجود دارد.