سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز مدانلو –
طیبه ضیایی – کارشناسی ارشد
محمدرضا ربیعی – کارشناس ارشد و عضوهیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

مقدمه و هدف : هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر اینکه از خانواده های سالم برخوردار باشد ، ازدواج و روابط زناشویی مقدمه تشکیل خانواده است عوامل گوناگونی از جمله رضایت زناشویی بر سلامت خانواده تاثیر میگذارد از طرفی تحقیقات نشان می دهد که عوامل متعددی چون رضایت جنسی در ایجاد رضایت یا عدم رضایت زناشویی سهم مهمی دارند. لذا در این پژوهش بر آن شدیم تا رضایت جنسی ( قبل ، حین و بعداز مقاربت ) رابررسی وسپس رابطه آن با رضایت زناشویی را تعیین نماییم.مواد و روشها:این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی ۱۴۰ نفر از زنان متاهل شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد . ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخشمشخصات دموگرافیک ، سنجش رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه خود ساخته رضایت جنسی بود . نظر به حساسیت موضوع محققین با حضور در محیط پژوهش پرسشنامه را بین نمونه هایی که با همسر خود زندگی می کردند و تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند توزیع نمودند . پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل توسط نرم افزارSPSSو با استفاده از آزمون آماری مجذور χ انجام شد.با توجه به یافته های پژوهش که نشان داد با افزایش رضایت جنسی،رضایت زناشویی نیز بیشتر می شود، بهنظر می رسد دادن اطلاعات و ایجاد مهارت کافی در خصوص چگونگی انجام فعالیت جنسی و روابط زناشویی در مباحث مشاوره قبل از ازدواج جایگاه خاصی در بهبود و ثبات زندگی زناشویی خواهد داشت لذا علاوه بر پیشنهاد فوق انجام مطالعات دیگر با تنوع بیشتر نمونه ها(از نظر جنس،وضعیت اشتغال و غیره)توصیه می شود تا یافته ها قابل تعمیم به سایر گروه ها باشد