سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا ترکمان – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس با رضایت مشتری و رضایت و خشنودی پایدار مشتریان سازمان، جز از طریق تغییر بینش و نگرش کارکنان سازمان و جهت گیریهای مدیریت و نیروهای شاغل امکانپذیر نخواهد بود و این موضوع همان در نظر گرفتن رضایت خدا و خلق خدا(کارکنان سازمان و مشتریان) و در آئین و تعالیم ماست و از سوئی مفهوم کیفیت در عصر کنونی چیزی جز دید مناسب در یک مقطع که بر پایه انتظاراتو نیازهای مشتری بدست آمده باشد، نیست لذا رضایت مشتریان رابطه مستقیم با رضایت کارکنان دارد و رضایت کارکنان براساس انگیزه درونی و میزان رضایت آنان از موقعیت و شغلشان میباشد.هدف از این تحقیق نشان دادن میزان ارتباط و همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی و همچنین ارتباط و همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رضایت مشتری می باشد.