مقاله رابطه رفتار شهروندي سازماني پليس با کيفيت خدمات (تهران ۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: رابطه رفتار شهروندي سازماني پليس با کيفيت خدمات (تهران ۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس جامعه محور
مقاله کيفيت خدمات
مقاله شهروندي سازماني
مقاله خدمات پليسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويکرد جامعه محوري پليس به دنبال آن است که مشارکت و همکاري مردم را در شناسايي مشکلات جامعه و اداره امور پليسي جلب کند. يکي از راه هاي موثر در جلب مشارکت و همکاري مردم، ارايه خدمات با کيفيت به آنها است. رفتارهاي شهروندي سازماني، رفتارهاي مطلوب جمعي و اختياري هستند که مي توانند کيفيت خدمات را بهبود بخشيده و اهداف فوق را محقق سازند. هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سـازماني با كيفيت خدمات مي باشد. سوال کليدي اين بود که آيا بين رفتار شهروندي سازماني کارکنان پليس با ادراک کيفيت در انواع خدمات توسط ارباب رجوع رابطه وجود دارد؟ تحقيق حاضر، از نظر هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي-همبستگي، جامعه آماري مديران و مراجعه کنندگان واحد هاي خدماتي پليس مستقر در تهران بوده. حجم نمونه مراجعه کنندگان ۹۳۰ نفر تعيين و به شيوه تصادفي اتفاقي ساده انجام شد. تمام مديران واحدها در تحقيق شرکت داده شدند. با استفاده از شاخص پودساکوف و مکينزي و شاخص سروکوئال، دونوع پرسشنامه به ترتيب براي اندازه گيري رفتار شهروندي سازماني کارکنان و کيفيت خدمات از ديدگاه مراجعه کنندگان تدوين و توسط کارشناسان بومي سازي گرديد. نتايج حاکي است بين رفتار شهروندي سازماني کارکنان پليس ارايه دهنده خدمات با كيفيت خدمات درك شده توسط ارباب رجوع در سطح واحد رابطه وجود دارد.