مقاله رابطه رفتار والدين و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با تماشاي خشونت تلويزيوني و تاييد و توسل به آن در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: رابطه رفتار والدين و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با تماشاي خشونت تلويزيوني و تاييد و توسل به آن در کودکان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي
مقاله جامعه پذيري
مقاله خشونت تلويزيوني
مقاله پرخاشگري كودكان
مقاله رفتار والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است كه ارتباط بين پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و تماشاي خشونت تلويزيوني را با رفتار خشونتاميز كودكان بررسي مي کند و تاثير رفتار خشونتاميز والدين را بر توسل كودكان به خشونت مورد مطالعه قرار مي دهد.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد كودكاني كه برنامه هاي خشونتاميز تلويزيوني را بيشتر تماشا مي کنند و کودکاني كه در معرض رفتار خشونتاميز والدين قرار مي گيرند، بيشتر از ديگر کودکان به خشونت متوسل مي شوند و به تماشاي خشونت تلويزيوني تمايل بيشتري دارند.