مقاله رابطه رهبري خدمتگزار و کيفيت زندگي کاري کارکنان در سازمان بيمه خدمات درماني تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه رهبري خدمتگزار و کيفيت زندگي کاري کارکنان در سازمان بيمه خدمات درماني تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري خدمتگزار
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سعيدآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل تبار فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنوان مقاله رابطه رهبري خدمتگزار و کيفيت زندگي کاري کارکنان در سازمان خدمات درماني تهران در سال ۱۳۸۸ مي باشد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کارکنان سازمان بيمه خدمات درماني تهران مي باشند که تعداد آنان ۲۵۵ نفر مي باشد. براي تعيين حجم نمونه، با استفاده از جدول آماري کرجسي مورگان تعداد ۱۵۴ نفر تعيين شدند. نمونه گيري به صورت تصادفي و با استفاده از روش طبقه اي متناسب با حجم جامعه، نمونه را از بين کارکنان سازمان بيمه خدمات درماني انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري براي گردآوري داده ها روش پرسشنامه اي بود، براي گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه اي و ميداني نيز استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصله نيز، از شاخص هاي آماري توصيفي (جدول توزيع فراواني، نما، ميانه، ميانگين، نموداري آماري و…) شاخص هاي آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون آزمون t، آزمون تحليل واريانس يک راهه (ANOVA که از طريق نرم افزار  SPSSمحاسبه شده است.