مقاله رابطه روند تجمع ماده خشک با توزيع برخي از عناصر غذايي ماکرو و ميکرو در بخش هاي مختلف سنبله و سنبلچه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه روند تجمع ماده خشک با توزيع برخي از عناصر غذايي ماکرو و ميکرو در بخش هاي مختلف سنبله و سنبلچه گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله ماکرومغذي
مقاله ميکرومغذي
مقاله ماده خشک
مقاله سنبله
مقاله سنبلچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي داشبلاغ مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي راد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات صورت گرفته درباره نحوه توزيع عناصر غذايي و رابطه آن با روند تجمع ماده خشک در بخش هاي مختلف سنبله گندم بسيار کم است، در حالي که براي افزايش عملکرد دانه بدون ايجاد اثر منفي در کيفيت غذايي، داشتن اين اطلاعات بسيار مهم است. در اين تحقيق سعي بر آن بود که چگونـگي توزيع عناصــر پر نياز نظير پتاسيم (K) و کلسيم (Ca) و کم نياز مثل منگنز (Mn) و روي (Zn) در بخش هاي مختـلف سنبله (شامل بخش هاي پاييني، مياني و بالايي) و هم چنين در دانه هاي مختلف هر سنبلچه (شامل دانه هاي بزرگ و کوچک) در طي روزهاي پر شدن دانه بعد از گل دهي، در دو رقم مهدوي و فلات مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين تحقيق نشان داد که سنگين ترين دانه ها در قسمت مياني سنبله و سبک ترين دانه ها در بخش بالايي محور سنبله يافت مي شوند. بين مقادير عناصر ماکرو و ميکرو در بخش هاي مختلف سنبله با وزن دانه همبستگي مثبت وجود داشت. مقدار غلظت اين عناصر در بخش هاي مياني سنبله بيشتر از بخش هاي ديگر بود. نتايج هم چنين نشان داد که ميزان منگنز و روي در طي دوره پر شدن دانه کاهش يافت. کاهش معني دار غلظت عناصر ماکرو و ميکرو مغذي در دانه هاي دور از محور سنبله نسبت به دانه هاي نزديک به محور سنبله مشاهده شد. ميزان کاهش غلظت عناصر نسبت به موقعيت قرارگيري دانه ها در روي سنبلچه در مقايسه با محور سنبله بيشتر بود. در اين آزمايش بين دو رقم مورد مطالعه تفاوت معني داري در نحوه توزيع عناصر غذايي در طول محور سنبله و سنبلچه ديده نشد.