مقاله رابطه زمان تزريق دوز كم فنتانيل و مهار پاسخ واكنش قلبي عروقي بدن در زمان لوله گذاري تراشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: رابطه زمان تزريق دوز كم فنتانيل و مهار پاسخ واكنش قلبي عروقي بدن در زمان لوله گذاري تراشه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنتانيل
مقاله دوز
مقاله زمان
مقاله لوله گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي محمودآبادي ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خان زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: شاملوثاني نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده ايماني اشكان
جناب آقای / سرکار خانم: دوبختي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هنگام لوله گذاري داخل تراشه از فنتانيل براي جلوگيري از اختلالات هموديناميک استفاده مي شود. از آنجايي که دوزهاي بالاي فنتانيل داراي عوارض جانبي مي باشد، بهتر است از كمترين دوز فنتانيل استفاده شود. از طرفي جهت حصول بيشترين اثر فنتانيل با دوز كم، اين دارو بايد در زماني مناسب تجويز گردد. هدف از اين مطالعه تعيين رابطه بين زمان تجويز دوز كم فنتانيل قبل از لوله گذاري جهت جلوگيري از پاسخ هاي هموديناميک به لوله گذاري مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه يك كارآزمايي باليني بود كه بر روي ۱۲۰ بيمار با وضعيت فيزيکي  Iيا II درجه بندي انجمن متخصصين بيهوشي آمريکا که تحت عمل جراحي با بيهوشي عمومي بودند و بر طبق جدول اعداد تصادفي انتخاب شدند، انجام گرفت. گروه هاي II، III،IV  وV  فنتانيل با دوز ۲ ميكروگرم در كيلو گرم به ترتيب ۱، ۳، ۵ و ۱۰ دقيقه قبل از لوله گذاري دريافت کردند. گروه I هيچ گونه دارويي دريافت نكرد. سپس القاي بيهوشي انجام گرديد. بيماران از راه دهان لوله گذاري شدند. ميزان ضربان قلب، فشارخون سيستوليك، دياستوليك و متوسط يك دقيقه بعد از لوله گذاري ثبت و ميزان اختلاف آن با مقدار پايه سنجيده شد.
يافته ها: گروه III کمترين تغييرات را در ضربان قلب، فشارخون دياستوليك و فشارخون متوسط نسبت به پايه داشت. فشارخون سيستوليك گروه IV با تفاوت اندک نسبت به گروه III، کمترين تغييرات را نشان داد.
نتيجه گيري: بهترين زمان تجويز فنتانيل با دوز كم جهت جلوگيري از واكنش قلبي عروقي بدن به لوله گذاري، ۳ دقيقه قبل از لوله گذاري است.