مقاله رابطه ساختار قدرت و همبستگي در خانواده با خودپنداره دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: رابطه ساختار قدرت و همبستگي در خانواده با خودپنداره دانشجويان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت
مقاله خانواده
مقاله خودپنداره
مقاله ادراك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شهامت شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ساختار خانواده نقش مهمي در تكامل خودپنداره اعضا آن ايفا مي كند. از آنجاييكه اطلاعات از چگونگي رابطه خودپنداره اعضا خانواده با مفاهيم «قدرت» به معناي توانايي تاثير بر رفتار و تصميم گيري ديگران و «همبستگي» به معناي روابط عاطفي اعضاي خانواده در جامعه ايراني كافي نيست. لذا اين مطالعه به منظور تعيين رابطه خودپنداره دانشجويان با ادراك آنان از ساختار قدرت و روابط عاطفي در خانواده انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي، بر روي ۱۳۰ دانشجو پرستاري كه از طريق نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند، در دانشكده پرستاري شيراز انجام شد. جهت سنجش خود پنداره دانشجويان از آزمون خود پنداره كوپر اسميت استفاده شد كه شامل ۸۰ گويه و حداكثر نمره +۸۰ و حداقل نمره -۸۰ مي باشد، استفاده شد. ابعاد مختلف رابطه شامل همبستگي و قدرت نيز در دو وضعيت واقعي و آرماني داراي ۱۶ نمره مي باشد. داده ها به صورت روزانه و طي دو هفته، به منظور سنجش ادراك اعضا خانواده درباره «قدرت» و «همبستگي» در خانواده واقعي و آرماني، از طريق نحوه قرار دان مجسمه هاي نمادين ساخته شده جمع آوري و مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: در وضعيت خانواده واقعي، بين خود پنداره دانشجويان و ادراك آنان از همبستگي در اعضا خانواده، در هر سه نوع رابطه دانشجو ـ پدر (۰٫۶۷=r)، دانشجو ـ مادر (۰٫۳۸=r) و پدر ـ مادر (۰٫۴=r) رابطه مثبت و معني‌دار (P=0.0001) بود. با اين حال، بين خودپنداره دانشجويان و ادراك آنان از قدرت در رابطه پدر ـ مادر، همبستگي منفي و معني ‌دار (P=0.003 وr=-0.26 ) بود. بين ادراك دانشجويان از ساختار قدرت در خانواده واقعي (۸۴±۱۰٫۱۵) و خانواده آرماني (۴۲±۱۰٫۶۴) نيز تفاوت معني‌داري (P£۰٫۰۰۰۱) وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه كه بين ميزان خودپنداره دانشجويان، با ساختار قدرت و همبستگي خانوادگي آنان رابطه معني داري وجود داشت، لازم است در برنامه هاي آموزش به خانواده و والدين، اين مساله مورد توجه قرار گيرد.