مقاله رابطه ساده و چندگانه عدالت سازماني با عملكرد شغلي در شركت ذوب آهن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: رابطه ساده و چندگانه عدالت سازماني با عملكرد شغلي در شركت ذوب آهن اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازماني
مقاله عدالت توزيعي
مقاله عدالت رويه اي
مقاله عملكرد شغلي
مقاله عملكرد وظيفه اي
مقاله عملكرد زمينه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر رابطه ساده و چندگانه عدالت سازماني و عملكرد شغلي بررسي مي شود. در عدالت سازماني مطرح مي شود كه بايد به چه شيوه هايي با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند با آنها به صورت عادلانه رفتار شده است. عدالت سازماني شامل دو حيطه توزيعي و رويه اي است. طبق فرضيه هاي پژوهش عدالت سازماني با عملكرد شغلي كاركنان رابطه مثبت دارد. نمونه پژوهش شامل ۱۳۲ نفر از كاركنان شركت ذوب آهن اصفهان بود که به صورت تصادفي انتخاب شدند و به ابزارهاي پژوهش كه عبارت بودند ازپرسشنامه عدالت سازماني، فهرست وارسي عملكرد وظيفه اي و فهرست وارسي عملكرد زمينه اي پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين عملكرد وظيفه اي و عملكرد زمينه اي با عدالت توزيعي رابطه وجود ندارد اما رابطه بين عملكرد وظيفه اي و عدالت رويه اي ۱۷/۰ (p< 0/01) بين عملكرد زمينه اي و عدالت رويه اي رابطه ۱۱۲/ (p< 0/01) 0و بين عدالت سازماني با عملكرد شغلي رابطه ۳۵۰/ (p< 0/01) 0معنادار بود. همچنين رابطه بين عدالت و عملكرد براي زنان معنادار بود ولي در مردان معنادار نبود.