مقاله رابطه سازمان يادگيرنده با سبک هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۸۹ تا ۶۹۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سازمان يادگيرنده با سبک هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان ها
مقاله بهداشتي- درماني
مقاله رهبري
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه با تاکيد فزاينده بر سازمان هاي يادگيرنده، دانش و يادگيري از عوامل مهم در سازمان ها به حساب مي آيد و برخورداري از دانش و اطلاعات روزآمد براي ادامه حيات سازمان ها به يک ضرورت انکار ناپذير تبديل شده است. از اين رو هدف از اين پژوهش تعيين رابطه بين سازمان يادگيرنده و سبک هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بوده است.
روش بررسي: روش پژوهش با توجه به ماهيت پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري ۵۹۴ نفر اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۸۹ بودند که از اين تعداد ۲۰۱ نفر از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم نمونه به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات دو پرسش نامه سازمان يادگيرنده و سبک هاي رهبري چندگانه بود که روايي صوري و محتوايي آن با نظر کارشناسان و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب Cronbach’s alpha و (r1=0.92 و r2=0.85) تعيين گرديد و داده هاي حاصل از آن ها با استفاده از آزمون هاي توصيفي و استنباطي و نرم افزار ۱۶ SPSS  مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۱٫ بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده با سبک رهبري تحولي، رابطه معني دار وجود دارد. ۲٫ بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده با سبک رهبري تبادلي رابطه معني دار وجود دارد. ۳٫ بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده با سبک رهبري عدم مداخله گر رابطه معني دار وجود دارد. ۴٫ بين ميانگين نمره هاي سازمان يادگيرنده با سبک هاي رهبري چندگانه بر اساس سوابق کار، تحصيلات و سن تفاوت وجود ندارد.
نتيجه گيري: با وجود سبک هاي رهبري در ميان مديران گروه هاي آموزشي، بستري مناسب جهت استفاده از مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه فراهم و برخورداري مديران از سبک هاي رهبري باعث ارتباط و مشارکت بيشتر اعضا، مديران گروه و ساير بخش ها در فعاليت هاي دانشگاه شده است.