مقاله رابطه سازگاري معنوي و آندروژني با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۲۲ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه سازگاري معنوي و آندروژني با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاري معنوي
مقاله بهزيستي روان شناختي
مقاله آندروژني (دوگانگي جنسيتي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده پروين
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزمان سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه سازگاري معنوي و آندروژني با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک بود. نمونه اين پژوهش شامل ۳۴۰ نفر بودند كه به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه سازگاري معنوي، پرسشنامه نقش جنسيتي بم و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري در سطح معني داري p<0.05 نشان داد که بين سازگاري معنوي با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد. بين آندروژني با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد. همچنين يافته ها نشان داد كه بين سازگاري معنوي و آندروژني با بهزيستي روان شناختي رابطه چندگانه معني دار وجود دارد.