مقاله رابطه سبك رهبري با فرهنگ و تعهد سازماني در نيروهاي نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: رابطه سبك رهبري با فرهنگ و تعهد سازماني در نيروهاي نظامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله تعهد سازماني
مقاله نيروي نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: نيروي انساني كارآمد به دليل ارزشمندبودن مورد توجه سازمان ها و موسسات معتبر و به كارگيري نيروي انساني، نيازمند وجود رهبران شايسته و استفاده از سبك هاي رهبري موثر است تا بتوانند تعهد سازماني را افزايش دهند و فرهنگ سازماني مطلوب در سازمان ايجاد نمايند. هدف اين مطالعه، بررسي رابطه سبك رهبري با فرهنگ و تعهد سازماني بود.
روش ها: مطالعه حاضر مقطعي و به شيوه همبستگي است كه روي ۲۳۷ نفر از كاركنان يك نيروي نظامي به روش نمونه گيري تصادفي انجام شد. سبك رهبري بر اساس پرسش نامه چندعاملي رهبري(MLQ) ، فرهنگ سازماني بر اساس مدل كوئين و گارت و تعهد سازماني بر اساس مدل مي ير و آلن مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS 11 و با كمك آزمون آناليز واريانس يك طرفه و ضريب همبستگي پيرسون انجام شد.
يافته ها: سبك رهبري مورد استفاده فرماندهان از نظر كاركنان سبك رهبري تعاملي يا تبادلي بود. فرهنگ سازماني غالب فرهنگ عقلايي بود. بالاترين نمره ميانگين تعهد سازماني به تعهد تكليفي تعلق گرفت. بين سبك رهبري تحول آفرين و تبادلي با فرهنگ و تعهد سازماني ارتباط معني دار و مثبتي وجود داشت. بين سبك رهبري عدم مداخله (آزاد) با فرهنگ و تعهد سازماني ارتباط معني دار و معكوس وجود داشت.
نتيجه گيري: سبك رهبري به كاررفته در نيروهاي نظامي با فرهنگ و تعهد سازماني نيروها در ارتباط است كه مي تواند مستقيم يا معكوس باشد.