مقاله رابطه سبکهاي رهبري با اثربخشي مسوولين ادارات تربيت بدني استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۸ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سبکهاي رهبري با اثربخشي مسوولين ادارات تربيت بدني استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبکهاي رهبري (دستوري
مقاله توجيهي
مقاله مشارکتي و تفويضي)
مقاله اثربخشي
مقاله انعطاف پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: روستا سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز به مديريت و رهبري در همه زمينه هاي فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي امري محسوس و حياتي است. مسوولان سازمانها متوجه اين واقعيت شده اند که براي دستيابي به حداکثر اثربخشي سازماني به فکر استفاده از انديشه ها و اطلاعات نو در زمينه مديريت باشند.
هدف اين تحقيق بررسي رابطه سبکهاي رهبري با ميزان اثربخشي مسوولين ادارات تربيت بدني استان فارس است. روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بوده و به شکل ميداني اجرا شده است. در اين تحقيق مسوولان و معاونان ادارات تربيت بدني استان فارس به عنوان جامعه آماري انتخاب شده اند. بنابراين اطلاعات لازم به وسيله پرسشنامه استاندارد و هنجارشده تحليل رفتار رهبر موسسه بلانچارد جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است. اين پرسشنامه قبلا در رساله دوره دکتراي در جامعه ايراني با ضريب پايايي بالايي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق ابتدا به صورت پايلوت بين برخي از منتخبان توزيع و پايايي آن از طريق آلفاي کردنباخ با ضريب ۸۵% به تاييد رسيد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که اثربخشي مسوولين با سبکهاي رهبري ارتباط معني داري دارد. بين سن آزمودنيها و سبکهاي رهبري انتخابي رابطه معني داري وجود ندارد. بين سابقه آزمودنيها و سبکهاي رهبري انتخابي رابطه معني داري وجود ندارد. بين سطح تحصيلات آزمودنيها و سبکهاي رهبري انتخابي رابطه معني داري وجود ندارد.