مقاله رابطه سبکهاي فرزندپروري ادراک شده با احساس تنهايي نوجوانان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: رابطه سبکهاي فرزندپروري ادراک شده با احساس تنهايي نوجوانان دختر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبکهاي فرزندپروري ادراک شده
مقاله سبک فرزندپروري مقتدر
مقاله مستبد
مقاله سهل گير
مقاله احساس تنهايي
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خويي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محب راد تکتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه ادراک از سبکهاي فرزندپروري و تاثير مولفه هاي آن بر احساس تنهايي نوجوانان دختر است. فرض اساسي اين پژوهش آن است که ادراک فرزندان از سبکهاي فرزندپروري والدين شان مي تواند احساس تنهايي آنان را تعديل كند يا تغيير دهد. نمونه پژوهش ۳۸۷ دانش آموز بودند که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از بين دختران دبيرستاني مشهد و منطقه تبادکان انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزندپروري (PSDQ، رابينسون و همکاران، ۲۰۰۱) براي بررسي وضعيت ادراک فرزندان از چگونگي تربيت والدين و مقياس احساس تنهايي افتراقي (اشميت و سرمات، ۱۹۸۳) براي بررسي ميزان احساس تنهايي آزمودني ها که هر دو را دانش آموزان دختر پاسخ دادند. براي بررسي فرضيه ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. در بررسي فرضيه هاي پژوهش، بين سبكهاي فرزندپروري مقتدر (۵۴/۰-r=)، سبک مستبد (۳۴/۰ r=) و سبک سهل گير (۱۸/r=0) با احساس تنهايي رابطه معنادار (p<0.01) به دست آمد. همچنين نتايج به دست آمده نشان دهنده رابطه معنادار بين تمامي مولفه هاي سبك تربيتي مقتدر (بعد ارتباطي۵۲/۰- r=، بعد نظم ۴۲/r=-0، و بعد خودمختاري ۴۹/r=-0)، سبك فرزندپروري مستبد (اجبار فيزيكي، ۲۸/r=0، خصومت كلامي، ۲۹/ r=0و غيرتوضيحي ـ تنبيهي، ۳۲/r=0) و مولفه بي توجهي (۱۸/r=0 از سبك تربيتي سهل گير با احساس تنهايي (p<0.01) بود.