مقاله رابطه سبک اسناد و ويژگي هاي شخصيتي با رضايت از زندگي زناشويي در پرستاران زن شهر ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن و فرهنگ از صفحه ۱۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک اسناد و ويژگي هاي شخصيتي با رضايت از زندگي زناشويي در پرستاران زن شهر ايلام
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک اسناد
مقاله عوامل شخصيتي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ثريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين سبک اسناد و عوامل پنجگانه شخصيتي نئو با رضايت از زندگي زناشويي در پرستاران زن شهر ايلام بود. حجم نمونه در اين پژوهش شامل ۱۳۵ نفر پرستار زن متاهل بود. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سبک اسناد(ASQ) ، پرسشنامه پنج عاملي شخصيت(NEO-PIR) ، پرسشنامه رضايت زناشويي (ENRICH). براي تجزيه و تحليل داده ها از رگرسيون چند متغيري در سطح p<0.05 استفاده شده است. نتايج نشان داد: بين سبک اسناد مثبت، منفي و ابعاد آنها، باز بودن نسبت به تجربه، و وجداني بودن با رضايت زناشويي رابطه معني دار وجود ندارد. بين بي ثباتي هيجاني (عصبيت)، برونگرايي و توافق با رضايت زناشويي رابطه معني دار وجود دارد. در بين متغيرهاي سبک اسناد مثبت، منفي و ويژگي هاي شخصيتي (بي ثباتي هيجاني، برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجداني بودن) به عنوان مغيرهاي پيش بين، متغيرهاي توافق و برونگرايي به ترتيب پيش بيني کننده براي رضايت زناشويي بودند.