مقاله رابطه سبک دلبستگي مادران و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني دوره راهنمایي شهر شیراز (سال تحصیلي ۸۸-۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک دلبستگي مادران و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني دوره راهنمایي شهر شیراز (سال تحصیلي ۸۸-۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک دلبستگي
مقاله بلوغ اجتماعي
مقاله عقب ماندگي ذهني آموزش پذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدرضاي تجريشي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: موللي گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عرشي بهار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در نظريه دلبستگي، رفتار مادرانه و واکنش هاي مادرانه به فرزند تحت تاثير سبک دلبستگي است. هدف اين پژوهش ارزيابي ارتباط سبک دلبستگي مادران با بلوغ اجتماعي فرزندان پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير است.
روش کـار: در اين پژوهش همبستگي سبک دلبستگي مادر و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني بررسي شده است. نمونه پژوهش با استفاده از تمام شماري ۱۲۷ دانش آموز پسر عقب مانده ذهني دوره راهنمايي شهر شيراز در هر سه پايه اول، دوم و سوم که در سال تحصيلي ۱۳۸۷-۸ به تحصيل اشتغال داشتند به همراه مادران آنها به دست آمد. براي جمع آوري داده هاي مربوط به سبک دلبستگي مادر از پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسالان (۱۹۸۷) (AAS) استفاده شد و داده هاي مربوط به بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني به وسيله آزمون بلوغ اجتماعي واينلند (۱۹۶۵) جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از همبستگي اسپيرمن و تحليل واريانس استفاده شد.
يافته ها: مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني با سبک دلبستگي ايمن در مادران ارتباط مثبت معنادار(p<0.001)  و با سبک دلبستگي ناايمن (اجتنابي و دوسوگرا) در مادران ارتباط منفي معنادار داشت (به ترتيب p=0.019 و p<0.001).
نتيجه گيري: هر چه سبک دلبستگي مادران ايمن تر باشد، ميانگين نمرات بلوغ اجتماعي فرزندان پسر آنها بالاتر و هر چه سبک دلبستگي مادران ناايمن تر (اجتنابي و دوسوگرا) باشد، ميانگين نمرات بلوغ اجتماعي فرزندان پسر آنها کمتر مي باشد.