سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین ترابی – مربی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
فیض الله اکبری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرام توفیقی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
محمد عرب – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بیمارستان به عنوا ن مرکز ثقل سیستم بهداشتی ، درمانی و یک سیستم باز با فرآیندهای پیچیده و منابع متنوع ( کیفی و کمی ) ، جهت رسیدن به اهداف اصیل خود نیازمند یک شیوه رهبری اثربخش و
استراتژی مناسب در حل اختلاف ها و تعارض های سازمانی است . هدف از این مطالعه بررسی رابطه سبک رهبری و مدیر یت تعارض در بین مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال٨٣ بود .
مواد و روش ها:
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی بود . اطلاعات لازم از طریق سه پرسشنامه ( مشخصات فردی، سبک رهبری به روش ۱ LPC فیدلر و مدیریت تعارض ) و نیز مصاحبه جم ع آوری و توسط نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل شد . جامعه پژوهش را ١٧٧ نفر از دیران۳۱بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل می دادند .
یافته ها:
یافته های پژوهش نشان داد ٥٤/٢ درصد افراد سبک رهبری وظیفه گرا، ٣٥/٦ درصد افراد سبک رابطه گرا و ١٠/٢ درص د افراد سبک رهبری مستقل – اجتماعی داشتند . از نظر استراتژیهای مدیریت تعارض به ترتیب ، ٤٩/٧ درصد استراتژی عدم مقابله ، ٤٤/٦ درصد کنترلی و ٥/٧ درصد استراتژی راه حل گرایی داشتند . براساس یافته ها، سبک رهبری افراد با میانگین سابقه کار افراد ارتباط آماری معنی داری داشت p = ٠/٠٤٣بین استراتژیهای مدیریت تعارض و جنس ارتباط آماری معنی دار وجود داشت ) ).p = ٠/٠٣٦ بین سن و استراتژی کنترلی نیز ارتباط آماری معنی دار وجود داشت .(p = ٠/٠١)
نتیجه گیری
تعیین شیوه رهبری ، مدیریت و روشهای برخورد با اختلاف ها و تعارض ها در بیم ارستانها حائز اهمیت است . از آنجا که در این پژوهش تعدادی از عوامل موثر در سبک رهبری و مدیریت تعارض مورد بررسی قرار گرفته است ، لذا توصیه می شود که در زمینه تاثیر عوامل دیگر مثل : فرهنگ سازمانی ، فرهنگ اجتماعی، نژاد ، شخصیت و … در شیوه رهبری افراد تحقیقات جامع تری صورت پذیرد