مقاله رابطه سبک زندگي با ابتلا به پرفشاري خون در ساکنين ۶۵-۲۴ ساله منطقه کوثر شهر قزوين در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک زندگي با ابتلا به پرفشاري خون در ساکنين ۶۵-۲۴ ساله منطقه کوثر شهر قزوين در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگي
مقاله فشار خون
مقاله فشار خون بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني باروق نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندتيموري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سبک زندگي از عوامل مهم تاثيرگذار بر سلامت انسان ها است، بطوريکه اکثر مشکلات بهداشتي با دگرگوني‌ هاي سبک زندگي ارتباط دارد. سبک زندگي جز عوامل خطر قابل تعديل پرفشاري خون محسوب مي ‌شود، لذا هدف از اين مطالعه، تعيين عوامل خطر پرفشاري خون در ارتباط با سبک زندگي افراد ۶۵-۲۴ ساله ساکن در منطقه کوثر شهر قزوين مي ‌باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه که از نوع مورد – شاهدي بود، نمونه‌ ها شامل ۴۵۰ نفر از ساکنين منطقه کوثر بودند که با نمونه‌ گيري تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ‌ها برگه ثبت اطلاعات و پرسشنامه سبک زندگي بود که اعتبار و اعتماد آن با روش اعتبار محتوا و آزمون مجدد تعيين شد. افراد داراي فشار خون ۱۴۰٫۹۰£ در گروه مورد و بقيه در گروه شاهد قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ‌ها با استفاده آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي انجام گرفت.
يافته‌ ها: نتايج نشان داد که بين استعمال دخانيات (P<0.001)، ورزش و فعاليت فيزيکي (P<0.001) و شاخص توده بدني (P<0.001) در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني ‌داري وجود داشت.
نتيجه‌ گيري: يافته‌ هاي پژوهش نشان داد که ورزش و فعاليت فيزيکي، استعمال دخانيات و چاقي از عوامل تاثيرگذار بر بروز پرفشاري خون در اين منطقه مي ‌باشد. اين نتايج بر لزوم انجام اقدامات مداخله‌ اي جهت تغيير سبک زندگي مردم منطقه تاکيد دارد.