مقاله رابطه سبک زندگي و تصور بدن، مطالعه موردي: زنان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۷۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک زندگي و تصور بدن، مطالعه موردي: زنان شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگي
مقاله تصور بدن
مقاله جهاني شدن
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر، رابطه سبک زندگي به عنوان شاخصي از فرايند جهاني شدن را با تصور بدن مورد بررسي قرار داده است. بدين منظور ۵۰۸ زن ساکن شيراز با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيک انتخاب شدند. با توجه به نظريات موجود و مطالعات انجام شده قبلي، چهارچوب نظري تحقيق بر اساس نظريه گيدنز، تنظيم و بر اساس آن شش فرضيه مطرح شده است. اطلاعات مورد نياز با روش پيمايشي و پرسشنامه اي خودگزارشي جمع آوري شد. به منظور تحليل و تبيين داده ها، روش هاي آماري تحليل پراکنش يک طرفه و رگرسيون چندمتغيره به کار گرفته شد. نتايج به دست آمده نشان داده اند از ميان عوامل تاثير گذار بر تصور بدن، تنها سبک هاي فراغتي، مذهبي و موسيقيايي مدرن به ترتيب توانسته اند بر روي هم بيش از ۲۲ درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين کنند. از اين ميان به غير از سبک هاي مذهبي که داراي رابطه اي منفي با تصور بدن بوده اند، ساير سبک ها رابطه مثبتي با متغير وابسته داشته اند.