مقاله رابطه سبک هاي تفکر و رويکردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي تفکر و رويکردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي تفکر
مقاله رويکردهاي يادگيري
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله تفاوت هاي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرمحمدي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دستا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و رويکردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر انجام شد. ۳۸۶ دانشجو [۱۵۶ پسر (SD=2.1, M=22.1) و ۲۳۰ دختر (SD=1.8, S=21.1)] به فهرست سبک هاي تفکر و پرسشنامه تجديدنظر شده فرايند مطالعه پاسخ دادند. در اين مطالعه، براي بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان، ميانگين کل نمرات دانشجويان شركت کننده از طريق آموزش هر دانشکده، جمع آوري شد. در بخش تحليل داده ها، به منظور بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و رويکردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي، از چند طرح تحليل رگرسيون گام به گام و براي بررسي نقش تفاوت هاي جنسي بر سبك هاي تفکر و رويکردهاي يادگيري، از چند طرح تحليل واريانس چندمتغيري، استفاده شد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که ابعاد چندگانه سبک هاي تفکر، شامل كاركردها، سطح ها، شکل ها، حوزه ها، گرايش ها و رويکردهاي يادگيري سطحي و عميق، سطوح متمايزي را از تغييرپذيري نمرات پيشرفت تحصيلي دانشجويان تبيين کردند. نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد كه از نظر سبک هاي تفکر کلي، دروني، آنارشيست، سلسله مراتبي و سلطنتي، تفاوت بين دو جنس معنادار بود. در مجموع، نتايج پژوهش حاضر، ضرورت بازشناسي نقش سبک هاي تفکر و رويکردهاي يادگيري را در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورد تاكيد قرار مي دهد. تلويحات يافته هاي پژوهش حاضر براي معلمان بحث مي شود.