مقاله رابطه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي و سلامت عمومي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي و سلامت عمومي دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي تنظيم هيجان شناختي (Cognitive Emotion Regulation)
مقاله سلامت عمومي
مقاله پرسش نامه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخيرالدين جليل
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي با سلامت عمومي دانشجويان کارشناسي دانشگاه تبريز اجرا شده است.
مواد و روشها: در اين پژوهش ۳۰۰ نفر از دانشجويان به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و پرسش نامه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي CERQ و پرسش نامه سلامت رواني GHQ را تکميل نموده اند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آماره هاي ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون گام به گام،t-test  صورت گرفت.
يافته ها: بين سبکهاي تنظيم هيجان شناختي با سلامت عمومي همبستگي معني داري وجود داشت. در ميان سبک هاي تنظيم هيجان شناختي ناسازگار فاجعه انگاري و سرزنش ديگري پيش بيني کننده سلامت روان شناختي بودند و در ميان سبک هاي تنظيم هيجان شناختي سازگار تمرکز مجدد مثبت و ارزيابي مجدد مثبت پيش بيني کننده سلامت روان شناختي بودند. سبک شناختي فاجعه انگاري بيشترين عامل تبيين کننده در سلامت عمومي را به خود اختصاص داده بود. پسران بيش از دختران از سبک سرزنش خود استفاده مي کردند و البته پسران از ميزان سلامت روان شناختي بالاتري برخوردار بودند.
بحث و نتيجه گيري: سبک هاي تنظيم هيجان شناختي هدف مفيدي در مداخلات رفتاري است.