مقاله رابطه سبک هاي دلبستگي، رضايت مندي زناشويي و احساس گناه جنسي با ميل جنسي در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي دلبستگي، رضايت مندي زناشويي و احساس گناه جنسي با ميل جنسي در زنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميل جنسي
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله رضايت مندي زناشويي
مقاله احساس گناه جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورپور نگار
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق بيدختي نهاله
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهباز عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين پژوهش شناسايي رابطه سبک هاي دلبستگي، رضايت مندي زناشويي و احساس گناه جنسي با ميل جنسي در زنان بود.
روش: آزمودنيها ۱۹۲ دانشجوي زن متاهل در رده سني ۴۰-۱۸ ساله در دانشگاه هاي علوم بهزيستي و توانبخشي، تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامي بودند که با تکميل مقياس دلبستگي بزرگسالان، پرسشنامه رضايت مندي زناشويي انريچ، مقياس تجديد نظر شده احساس گناه جنسي موشر و شاخص ميل جنسي هرلبرت، در اين پژوهش شرکت کردند. روش نمونه گيري، خوشه اي چند مرحله اي بود. براي تحليل داده هاي پژوهش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به کار برده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين ميل جنسي و سبک دلبستگي ايمن (P<0.01،r=0.283 )، سبک دلبستگي ناايمن اجتنابي (P<0.01،r=-0.321 )، سبک دلبستگي ناايمن دوسوگرا (P<0.05، r=0.144)، رضايت مندي زناشويي (P<0.01،r=0.512 )، و احساس گناه جنسي (P<0.01،r= -0.422 )، رابطه معنادار وجود دارد. همچنين بين ميل جنسي و سن آزمودنيها (r= -0.553) و مدت زمان ازدواج (r= -0.349) رابطه منفي معناداري (P<0.01) مشاهده شد. از بين متغيرهاي پژوهش، رضايت مندي زناشويي، سبک دلبستگي ناايمن دوسوگرا و احساس گناه جنسي ۴۹٫۸ درصد از واريانس ميل جنسي را تبيين نمودند.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهند که زنان داراي سبک دلبستگي ايمن، دوسوگرا و رضايت مندي زناشويي بالا، ميل جنسي بالاتري دارند. از طرف ديگر زنان داراي سبک دلبستگي اجتنابي احساس گناه جنسي بيشتري مي کنند، سنشان بالاتر است و مدت زمان بيشتري از ازدواجشان مي گذرد، ميل جنسي پايين تري را گزارش مي نمايند.