مقاله رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض فرزند- والد بر نگرش فرزندان نسبت به والدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض فرزند- والد بر نگرش فرزندان نسبت به والدين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبکهاي دلبستگي
مقاله حل تعارض
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: امامي پور سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده فرشيد ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، رابطه سبکهاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض فرزند- والد با نگرش فرزندان نسبت به والدين است. براي اين منظور، تعداد ۱۵۰ نفر (۷۵ پسر و ۷۵ دختر) از دانشجويان به صورت نمونه گيري مرحله اي انتخاب و با پرسشنامه هاي سبکهاي دلبستگي، راهبردهاي حل تعارض فرزند- والد و نگرش نسبت به والدين مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد بين سبکهاي دلبستگي ايمن و اجتنابي با نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر رابطه اي منفي و بين سبک دلبستگي دوسوگرا با نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر رابطه اي مثبت و معنا دار وجود دارد. راهبردهاي حل تعارض، شامل پرخاشگري کلامي و فيزيکي پدر و مادر با سبک ايمن رابطه منفي معني دار اما با سبک دوسوگرا، رابطه مثبت معنا دار دارد. تحليل رگرسيون نشان داد که راهبرد پرخاشگري فيزيکي خود و سبک دلبستگي اجتنابي، قادر به پيش بيني نگرش نسبت به پدر و راهبرد پرخاشگري فيزيکي خود و سبک دلبستگي دوسوگرا و راهبرد پرخاشگري خود قادر به پيش بيني نگرش نسبت به مادر است.