مقاله رابطه سبک هاي دلبستگي پدر و مادر با سازگاري هيجاني، رفتاري و اجتماعي در دانشجويان غيربومي سال اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي دلبستگي پدر و مادر با سازگاري هيجاني، رفتاري و اجتماعي در دانشجويان غيربومي سال اول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله سازگاري اجتماعي هيجاني
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله کفايت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي پدر و مادر با کفايت اجتماعي و سازگاري اجتماعي هيجاني در نمونه اي از دانشجويان شهرستاني سال اول دانشگاه تبريز بود.
روش کار: در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مقطعي، تعداد ۱۸۲ دانشجو (۹۱ دختر، ۹۱ پسر) مقياس هاي دلبستگي بزرگسالان و پرسش نامه هاي سازگاري اجتماعي هيجاني وکفايت اجتماعي را تکميل کردند. تحليل داده ها با روش تحليل رگرسيون چندگانه انجام شد.
يافته ها: بر اساس نتايج پژوهش بين سبک هاي دلبستگي مثبت پدر و مادر (مولفه اعتماد و ارتباط) و سازگاري اجتماعي هيجاني دانشجويان رابطه مثبت معني داري وجود دارد (P<0.001). اما بين سبک هاي دلبستگي منفي پدر و مادر (مولفه بي اعتنايي هيجاني) و سازگاري اجتماعي هيجاني رابطه منفي معني داري مشاهده شد. هم چنين بين سبک هاي دلبستگي مثبت پدر و مادر وکفايت اجتماعي دانشجويان رابطه مثبت معني داري وجود دارد (P<0.001) و از بين متغيرهاي پيش بين، زير مقياس هاي بي اعتنايي هيجاني مادر و اعتماد پدر مي توانند تغييرات مربوط به سازگاري هيجاني و اجتماعي دانشجويان را پيش بيني نمايند. علاوه بر اين، مولفه اعتماد مادر به تنهايي ۱۱ درصد واريانس مشترک کفايت اجتماعي دانشجويان را تبيين نمود (P<0.001).
نتيجه گيري: دلبستگي والدين نقش بارزي در ابعاد مختلف سازگاري (اجتماعي، رفتاري و هيجاني) و کفايت اجتماعي دانشجويان ايفا مي کند.