مقاله رابطه سبک هاي رهبري تحول آفرين _ تبادلي با عدالت سازماني و ارايه مدل در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي رهبري تحول آفرين _ تبادلي با عدالت سازماني و ارايه مدل در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري تحول آفرين
مقاله رهبري تبادلي
مقاله عدالت سازماني
مقاله سازمان تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي چالشتري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدنصراله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي چالشتري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه سبک هاي رهبري تحول آفرين_ تبادلي و عدالت سازماني در سازمان تربيت بدني است و اينکه به طور ويژه کدام يک از ابعاد اين سبک ها ادراک عدالت از سوي کارکنان را افزايش مي دهد. جامعه آماري پژوهش کليه کارشناسان (۲۸۷ نفر) ستاد مرکزي سازمان تربيت بدني بودند که پس از توزيع پرسشنامه بين آنها، ۲۲۰ پرسشنامه قابل استفاده بود که همين تعداد به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند.
براي جمع آوري داده ها، پس از تعيين روايي و پايايي، از پرسشنامه هاي چند عاملي رهبري (باس و آليو، ۲۰۰۰) و عدالت سازماني (نيهوف و مورمن، ۱۹۹۳) استفاده شد. نتايج حاکي از متوسط بودن ميزان رهبري تحول آفرين مديران و ادراک کارشناسان از عدالت سازماني در سازمان تربيت بدني است. همچنين ضريب همبستگي نشان داد که سبک هاي رهبري تحول آفرين– تبادلي رابطه معني داري با عدالت سازماني دارند. تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که رهبري تحول آفرين پيش بيني کننده قوي تري براي عدالت سازماني است. در نهايت، مدل ارايه شده با استفاده از روش تحليل مسير نيز ابعادي از دو سبک را که بيشترين تاثير را بر عدالت سازماني دارند، نشان داد. با توجه به همبستگي بيشتر و اينکه رهبري تحول آفرين پيش بيني کننده قوي تري براي عدالت سازماني است، به مديران سازمان تربيت بدني توصيه مي شود در اداره امور و مديريت منابع انساني از اين شيوه رهبري استفاده کنند.