مقاله رابطه سبک هاي رهبري مربيان و انسجام گروهي تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي رهبري مربيان و انسجام گروهي تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام اجتماعي و فوتبال
مقاله انسجام تکليف
مقاله سبک رهبري مربيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني کشتان ميثاق
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر رابطه بين سبک هاي رهبري مربيان و انسجام گروهي تيم هاي فوتبال مردان ليگ برتر ايران در فصل ۸۵-۸۶ را بررسي کرده است. پرسشنامه هاي مقياس رهبري در ورزش (LSS) و محيط گروهي (GEQ) در اختيار هر ۱۶ تيم حاضر در ليگ قرار گرفت، اما فقط۱۲ تيم (۲۶۴ ورزشکار) براي تکميل پرسشنامه ها همکاري کردند.
پرسشنامه LSS با ۴۰ سوال پنج بعد سبک رهبري مربيان، و پرسشنامه GEQ با ۱۸ سوال دوبعد انسجام گروهي را اندازه گيري مي کرد. ثبات دروني پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ به ترتيب ۰٫۹۱ و ۰٫۷۱ به دست آمد. در تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، تجزيه و تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر و تعقيبي بونفروني در سطح معناداري P≤۰٫۰۵ استفاده شد. نتايج نشان داد انسجام گروهي با سبک هاي رهبري آموزش و تمرين، دموکراسي، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت رابطه مثبت و معنادار، و با سبک رهبري آمرانه رابطه منفي و معناداري دارد. مقايسه سبک رهبري مربيان نشان داد مربيان فوتبال بيشتر از سبک رهبري آموزش و تمرين (وظيفه محوري) و کمتر از سبک رهبري دموکراسي استفاده مي کردند. بنابراين، به نظر مي رسد سبک رهبري مربيان به خصوص سبک رهبري حمايت اجتماعي و آمرانه ارتباط بالايي با انسجام گروهي دارند.