مقاله رابطه سبک هاي شوخ طبعي دانشجويان با سلامت عمومي آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۲ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي شوخ طبعي دانشجويان با سلامت عمومي آن ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله سلامت عمومي
مقاله شوخ طبعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكاوند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اسفندآبادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دانش عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: قالبي حاجيوند رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور تعيين سبک هاي شوخ طبعي (شوخ طبعي مثبت، شوخ طبعي خود کاهنده و شوخ طبعي پرخاشگرانه) و رابطه آن با سلامت عمومي دانشجويان انجام شده است.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگي است. ۳۷۰ دانشجو به شيوه نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک هاي شوخ طبعي (رف، ۲۰۰۶) و پرسشنامه سلامت عمومي (گلدبرگ و هيلر، ۱۹۷۲) مورد آزمون قرار گرقتند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي پيرسون و آزمون t مستقل استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که سبک هاي شوخ طبعي با سلامت عمومي رابطه دارد و سبک هاي شوخ طبعي دانشجويان دختر با پسر تفاوت دارد. همچنين رابطه شوخ طبعي مثبت با سلامت عمومي مثبت و شوخ طبعي خود کاهنده و شوخ طبعي پرخاشگرانه با سلامت عمومي منفي است.
نتيجه گيري: افرادي که از شوخ طبعي خودکاهنده و شوخ طبعي پرخاشگرانه در روابط ميان فردي استفاده مي کنند، از سلامت عمومي خوبي برخوردار نيستند. نوع شوخي هاي دانشجويان دختر بيشتر از نوع مثبت و خود کاهنده است و نوع شوخي هاي دانشجويان پسر بيشتر از نوع پرخاشگرانه است. بنابراين جنس بر سبک شوخ طبعي تاثيرگذار است.