مقاله رابطه سبک هاي هويت، بهداشت رواني دوران بلوغ، افسردگي و موفقيت تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستاني قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي هويت، بهداشت رواني دوران بلوغ، افسردگي و موفقيت تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستاني قم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله بهداشت رواني بلوغ
مقاله دانش آموزان پسر دبيرستاني
مقاله سبک هاي هويت
مقاله موفقيت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي زرين سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قائداميني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: كهالي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر تعيين رابطه بين سبک هاي هويت، بهداشت رواني دوران بلوغ، افسردگي و موفقيت تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستاني قم است. جامعه مورد مطالعه شامل ۱۶۸۱۳ دانش آموز پسر دبيرستاني شهر قم در سال تحصيلي ۱۳۸۶-۸۷ است و نمونه مورد مطالعه شامل۲۶۰  دانش آموز مي باشد که با استفاده از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک هاي هويت برزونسکي(۱۹۸۹) ، چک ليست بهداشت رواني کومار و پرسشنامه افسردگي بک (۱۹۹۰) بود. داده ها با آزمون همبستگي پيرسون تحليل شد. نتايج در سطح ۰٫۹۹ اطمينان نشان داد که رابطه بين سبک هويت اطلاعاتي با موفقيت تحصيلي رابطه مستقيم و معنادار به دست آمد و از سوي ديگر بين سبک هويت اطلاعاتي با سبک هويت سردرگم، تعهد هويت، مشکلات رواني دوران بلوغ و افسردگي رابطه منفي و معنادار به دست آمد. هم چنين رابطه موفقيت تحصيلي با مشکلات رواني دوران بلوغ و افسردگي رابطه منفي و معنادار بود. بين سبک هويت سردرگم با مشکلات رواني دوران بلوغ و افسردگي رابطه مثبت و معنادار به دست آمد. بالاترين ميزان تعهد هويت در سبک هويت هنجاري مشاهده شد و جالب آنکه تعهد هويت با مشکلات رواني دوران بلوغ رابطه مثبت و معنادار داشت يعني دانش آموزاني که ميزان تعهد هويت بالاتري داشتند از مشکلات رواني دوران بلوغ بيشتري برخوردار بودند. نتايج به دست آمده در اين تحقيق با اکثر تحقيقات صورت گرفته پيشين از جمله تحقيقات برزونسکي همسو است.