مقاله رابطه سبک هاي هويت و دينداري در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۷ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي هويت و دينداري در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي هويت
مقاله باورها و مناسک
مقاله اخلاق
مقاله شمول استعلا
مقاله پردازش نمادين مذهب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مغانلو مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: آگيلاروفايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآراي مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش توصيفي حاضر، بررسي رابطه سبک هاي هويت مدل برزونسکي و دينداري بود.
روش: ۳۵۹ دانشجو (۱۸۲ مرد و ۱۷۷ زن) که با روش نمونه گيري تصادفي – طبقه اي – چندمرحله اي از ميان دانشجويان کارشناسي دانشگاه هاي تهران، علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي انتخاب شده بودند، به پرسش نامه سبک هاي هويت، پرسش نامه جهت گيري مذهبي اسلامي و مقياس باورهاي پساانتقادي پاسخ دادند. داده ها به کمک ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام تحليل شدند.
يافته ها: بيشتر متغير هاي دينداري دو مقياس با هويت اطلاعاتي و هنجاري ارتباط مثبت و با هويت نامتمايز / اجتنابي ارتباط معکوس داشتند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که باورها و مناسک توسط دو سبک هويت اطلاعاتي و هنجاري، اخلاق توسط هر سه سبک هويتي، شمول استعلا توسط دو سبک هنجاري و نامتمايز / اجتنابي (به صورت منفي) و پردازش نمادين مذهب تنها توسط هويت اطلاعاتي قابل پيش بيني است.
نتيجه گيري: ارتباط مثبت بيشتر متغيرهاي دينداري با سبک هاي هويت اطلاعاتي و هنجاري و ارتباط معکوس آنها با سبک هويت نامتمايز / اجتنابي، نشانگر تعلق اين متغيرها به يک سازه مشترک دينداري است.