سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدقاسم موسوی بیرکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
اصغر جعفری – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
مقاله حاضر به رابطه سبک های فراانگیزشی و هوش فرهنگی با فرسودگی شغلی در مربیان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی بودند که 1 نفر از مربیان آموزش و فنی و حرفه ای خراسان رضوی به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های فرسودگی شغلی مسلش، هوش فرهنگی آنگ و همکاران و سبک های فراانگیزشی AMSP داده ها جمع آوری شدند و با آزمون های رگرسیون چند متغیره گام به گام، ضریبهمبستگی پیرسون و آزمون t مستقل تحلیل شدند. نتایج حاصل بیانگر آن است که سبک های فراانگیزشی و هوش فرهنگی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری دارد و بین سبک های فراانگیزشی و فرسودگی شغلی در مربیان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی رابطه وجود داردp<0/01همچنین بین هوش فرهنگی و فرسودگی شغلی در مربیان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی رابطه معناداری وجود داردp<0/01 افزون بر این بین فرسودگی شغلی مربیان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد p<0/01و بین سطح فرسودگی شغلی و نوع سابقه کاری مربیان تفاوتی وجود دارد