مقاله رابطه سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با فرسودگي شغلي کارکنان منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با فرسودگي شغلي کارکنان منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسختي روان شناختي
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله فرسودگي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي آيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهنيا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ماريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با فرسودگي شغلي کارکنان منطقه ۶ (واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در استان خوزستان) دانشگاه آزاد اسلامي بود. بدين منظور از بين کليه کارکنان غير عضو هيات علمي شاغل در واحدهاي دانشگاهي منطقه به شيوه تصادفي طبقه اي ۲۱۱ نفر (۱۲۶ مرد و ۸۵ زن) از تمامي قسمتها انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري عبارت اند از: آزمون سرسختي روانشناختي اهواز (A-H-Q)، پرسشنامه توصيف خودگيزلي، مقياس فرسودگي شغلي مزلچ.
اعتبار و پايايي آزمونها محاسبه گرديد که در سطوح معنادار بودند. داده ها با استفاده از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با فرسودگي شغلي در سطح (۰٫۰۵>P)، رابطه منفي وجود دارد. در اين ميان تفاوت معناداري بين آزمودنيها از نظر جنسيت، سن، تاهل، سابقه خدمت، رسته خدمتي و واحد دانشگاهي مشاهده نگرديد.