مقاله رابطه سرمايه اجتماعي با عملکرد پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سرمايه اجتماعي با عملکرد پليس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله عملکرد پليس
مقاله پاک سازي جرم
مقاله شکايت شهروندان از پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي در چند دهه اخير به عنوان يکي از مهم ترين مباحث در ميان انديشمندان شاخه هاي مختلف علوم اجتماعي و انساني مطرح شده است. مفهوم سرمايه اجتماعي به دليل ماهيت و محتوايي که دارد تقريبا با تمامي موضوعات و مسايل مطرح در حوزه علوم انساني و اجتماعي، از جمله آسيب هاي اجتماعي ارتباط پيدا مي کند. در اين مقاله سعي شده است تا به بررسي نقش و تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد پليس پرداخته شود. عملکرد پليس با استفاده از مدل ارايه شده در چهار زمينه مورد بررسي قرار گرفت: ميزان پاک سازي جرم، نرخ ارتکاب جرم، نرخ يا تعداد شکايت از پليس و اعتماد شهروندان به پليس. روش اين تحقيق از نوع توصيفي است. نتايج اين مقاله نشان مي دهد که جوامع داراي سطح بالاتري از سرمايه اجتماعي، به احتمال بيشتري داراي پليسي هستند که نرخ پاک سازي جرم بالاتري دارد. در جامعه اي که داراي سطح بالايي از سرمايه اجتماعي است تعداد شکايت شهروندان از پليس به دليل سوء استفاده از قدرت و اعمال زور، کمتر خواهد بود. هم چنين هر چه جامعه داراي سطح سرمايه اجتماعي بالاتري باشد، نرخ جرم و جنايت در آن کاهش خواهد يافت. هم چنين سطوح بالاي سرمايه اجتماعي به طور مثبتي با اعتماد شهروندان به پليس رابطه دارد.