مقاله رابطه سطح فن آوري اطلاعات با ابعاد سه گانه ساختار سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سطح فن آوري اطلاعات با ابعاد سه گانه ساختار سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي اطلاعات
مقاله سازمان و مديريت (بهداشت و درمان)
مقاله مديريت بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در آينده نزديک هيچ عاملي همانند فن آوري اطلاعات قادر به تغيير طرح سازمان ها نخواهد بود. پژوهش حاضر گامي در جهت شناخت سطح فن آوري اطلاعات و چگونگي اثر آن بر ابعاد ساختار سازماني (رسميت، پيچيدگي و تمرکز) بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران بود.
روش بررسي: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي-تحليلي است که به صورت پيمايشي در سال ۱۳۸۶ انجام شد. جامعه پژوهش آن را کليه اعضاي شبکه تصميم گيري بيمارستان که داراي پست مديريتي بودند و نيز متخصصين فن آوري اطلاعات (مسوولين سايت و يا مسوول قسمت فن آوري اطلاعات و يا نماينده شرکت فن آوري اطلاعات) تشکيل دادند. محيط پژوهش، ۱۰ بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران بود که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. گردآوري اطلاعات از طريق مشاهده، مصاحبه و با استفاده از دو نوع پرسش نامه Rabinz و CSF صورت گرفت که هر دو پرسش نامه استاندارد و به ثبت رسيده بود. در تجزيه و تحليل يافته ها از آزمون هاي توزيع نرمال، همبستگي Pearson، رگرسيون خطي و چند متغيره استفاده شد.
يافته ها: بين وضعيت کلي فن آوري اطلاعات با تمرکز (P=0.01) و رسميت (P=0.06) ارتباط معني داري وجود داشت که در اکثر موارد ابعاد پنج گانه فن آوري اطلاعات، رسميت و تمرکز را تحت تاثير قرار داد.
نتيجه گيري: با اين که نفوذ فن آوري اطلاعات به گونه اي نبود که به تحول بنيادين در ساختار بيمارستان هاي مورد مطالعه منجر شود، با اين حال، فن آوري اطلاعات تاثيرات گسترده اي بر دو بعد تمرکز و رسميت سازماني داشت.