مقاله رابطه سلامت عمومي و هوش هيجاني مديران و رضايت شغلي معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: رابطه سلامت عمومي و هوش هيجاني مديران و رضايت شغلي معلمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومي
مقاله هوش هيجاني
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي احسان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشميان كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: موذن منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سلامت عمومي و هوش هيجاني مديران زن و مرد مدارس راهنمايي شهر تهران و ارتباط آن با رضايت شغلي معلمان آن مدارس انجام شد.
روش: ۶۱ مدير مرد و ۵۲ مدير زن از مدارس راهنمايي نواحي ۱۹ گانه شهر تهران و ۳۳۹ معلم زيرنظر همان مديران به صورت تصادفي انتخاب شدند. پرسش نامه هاي سلامت عمومي گلدبرگ، هوش هيجاني شرينک و رضايت شغلي قاسمي مورد استفاده قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون، t مستقل و تحليل واريانس دو عاملي استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که: رابطه مثبتي بين سلامت عمومي و هوش هيجاني و رابطه منفي بين سن و سلامت عمومي در مديران مدارس وجود دارد. هوش هيجاني مديران زن بالاتر از مديران مرد است. در مدارسي که هوش هيجاني مديران آنها بالا است، نسبت به مدارسي که هوش هيجاني مديران آنها پايين تر است، رضايت شغلي معلمان بالاتر است و جنسيت و هوش هيجاني مديران، اثر تعاملي بر سلامت عمومي آنها دارند.
نتيجه گيري: سلامت عمومي با هوش هيجاني رابطه مثبت داشته و مديراني که از هوش هيجاني بالاتري برخوردارند، هم از سلامت عمومي بالاتري برخوردارند و هم در تعامل و ارتباط با معلمان، مي توانند روابط بين فردي سالمتر و موفق تري برقرار نمايند.