مقاله رابطه سلامت و فرسودگي شغلي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: رابطه سلامت و فرسودگي شغلي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله کارکنان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احياکننده منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي سلامت و فرسودگي شغلي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان بود. جامعه آماري اين پژوهش، کارکنان مرد دانشگاه درسال ۱۳۸۷ بودند. براي انجام پژوهش ۱۲۰ نفر از کارکنان مرد به شيوه تصادفي ساده انتخاب و با پرسشنامه سلامت (GHQ) و فرسودگي شغلي مسلش(MBI) مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان داد بين سلامت و فرسودگي شغلي رابطه منفي و معني داري وجود دارد. همچنين بين مولفه هاي سلامت و فرسودگي شغلي رابطه چندگانه معني داري وجود دارد. همچنين نتايج نشان مي دهد که از بين مولفه هاي سلامت، نشانگان جسماني و اختلال در کارکردهاي اجتماعي، پيش بيني کننده فرسودگي شغلي هستند.