سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورش کمالی – کارشناسی ارشد خاکشناسی مدیریت آبخیزداری جهاد گیلان
محمود عرب خدری – مربی پژوهش مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

خصوصیات سنگ شناسی علاوه برتاثیر برمیزان فرسایش درتعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی موادفرسایش یافته نیز نقش دارد نهشته شدن این مواددرشبکه های تغذیه مصنوعی پخش سیلاب یاسایر ابگیرها فرصت مناسبی برای بررسی رابطه بین سنگ شناسی حوزه و خصوصیات موادفرسایش یافته بوجود میآورد وجود صدها هزارهکتار کرتهای استحصال سیلاب موسوم به بندسار درگستره استان خراسان مطالعه تاثیر ابرفتهای نهشته شده بابرخاستگاه متفاوت درنفوذ را میسر کرد بدین منظور ۸ حوزه کوچک با سنگ شناسی نسبتا یکنواخت انتخاب گردید و میزان نفوذپذیری بندرسازهای پایین دست و زمینهای مجاور به عنوا شاهد به روش استوانه مضاعف اندازه گیری شد نتایج بدست آمده نشان داد که سنگ شناسی آبخیز عامل مهم تعیین کننده نفوذپذیری رسوب بندرسارهاست بطور کلی سنگهای تولید کننده رسوبات ریزدانه نظیر شیل مقدار نفوذبندسارها را شدیدا تقلیل میدهند درحالیکه سازندهای رسوبی تخریبی دانه درشت کمترین مقدار تاثیر را دارند و سازندهای اذرین درحدوسط قرارمیگیرند