سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
گلناز شعبانی – کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، علوم تحقیقات،آذربایجان شرقی،تبریز،ایران

چکیده:
هدف عمده پژوهش حاضر بررسی رابطه سیستم های اطلاعاتی حسابداری با بهبود عملکرد مدیران در شهرداری های اهواز می باشد. در تحقیق حاضر از بیانیه پیشنهادی هیات استانداردهای حسابداری انگلیس ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی واز نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. فرضیات تحقیق شامل چهار فرضیه است. جامعه مورد پژوهش مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شهرداریهای اهواز هستند.در این مطالعه نمونه گیری منتفی می باشد و کل شماری انجام شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه است که به صورت بسته است. به منظور تحلیل استنباطی آزمون فرضیه ها در چهارچوب آمار استنباطی از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. برای تحلیل آمار اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارspss استفاده شده است. در این پژوهش برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای محاسبه شده برای این تحقیق که همان پایایی تحقیق را نشان می دهد عبارت از 87% مقدار می باشد. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت که تحقیق حاضر از پایایی خوبی برخوردار است. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنف(K-S test) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه که چهار عامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن را در شهرداری اهواز مورد بررسی قرار دادیم نشان می دهد که همه فرضیات این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است