مقاله رابطه شاخص توده بدني و تاريخچه باروري با تراكم استخوان در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: رابطه شاخص توده بدني و تاريخچه باروري با تراكم استخوان در زنان يائسه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم استخوان
مقاله شاخص توده بدني
مقاله يائسگي
مقاله تاريخچه باروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: مقسمي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين مطالعه به منظور تعيين اثر شاخص توده بدني و تاريخچه باروري (سن، سن منارك، تعداد زايمان، تعداد سال هاي باروري، تعداد سال هاي يائسگي و سطح سرمي استراديول، تستوسترون و گلوبولين متصل به هورمون هاي جنسي) بر سنجش تراكم استخوان مهره هاي كمري و گردن استخوان فمور در زنان يائسه سالم انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي ۱۹۰ زن يائسه ۶۴-۴۰ ساله كه بيماري زمينه اي، بيماري موثر بركيفيت زندگي و استخوان نداشتند و داروهاي موثر بر متابوليسم استخوان مصرف نمي كردند به صورت تصادفي انتخاب شدند. سنجش تراكم استخوان و تعيين T score،Z score  و دانسيته مغز استخوان توسط جذب سنجي راديوگرافيك با انرژي دوگانه در دو ناحيه ستون فقرات و گردن استخوان فمور انجام شد. ضريب همبستگي بين سنجش تراكم استخوان و فاكتورهاي مورد بررسي محاسبه شد.
يافته ها: شاخص توده بدني ارتباط مثبت معني داري با
T score و دانسيته مغز استخوان ستون فقرات همچنينT score ،Z score  و دانسيته مغز استخوان گردن فمور دارد در حالي كه سن، تعداد سال هاي يائسگي و سطح سرمي تستوسترون ارتباط منفي با T score و دانسيته مغز استخوان ستون فقرات دارند. سطح سرمي تستوسترون با كاهش  Z scoreمهره كمري نيز ارتباط منفي داشت. تعداد سال هاي يائسگي با كاهش T score و دانسيته مغز استخوان گردن فمور همراه بود. ارتباط مثبت معني دار ميان تعداد سال هاي باروري، T score و دانسيته مغز استخوان مهره هاي كمري مشاهده شد.
نتيجه گيري: از دست دادن استخوان در زنان يائسه با بالا رفتن سن، تعداد سال هاي يائسگي و سطح سرمي تستوسترون تشديد مي شود در حالي كه شاخص توده بدني اثر محافظتي دارد.