مقاله رابطه شادكامي و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل فرهنگي و خانه دار شهر اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۹ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: رابطه شادكامي و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل فرهنگي و خانه دار شهر اراك
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادكامي
مقاله رضايت زناشويي
مقاله شاغل بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مجد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: زري مقدم فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه شادكامي و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل فرهنگي و خانه دار شهر اراك بود. جامعه آماري شامل كليه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراك و زنان خانه دار شهر اراك بود. از ميان زنان شاغل ۱۰۰ نفر به روش نمونه گيري سيستماتيك و از ميان زنان خانه دار ۱۰۰ نفر كه با زنان شاغل از نظر تعداد سال هاي زندگي مشترك و تعداد فرزندان همتاسازي شده بودند انتخاب شدند كه از نمونه زنان شاغل ۱۹ نفر و از نمونه زنان خانه دار ۲۷ نفر به دليل عدم همكاري از نمونه حذف شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه شادكامي آكسفورد و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ بودند. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد و آمار استنباطي شامل آزمون همبستگي پيرسون، آزمون تي و آزمون خي دو تحليل شدند. نتايج نشان داد كه: ۱- بين شادكامي و رضايت زناشويي در زنان شاغل رابطه وجود دارد، ۲- بين شادكامي و رضايت زناشويي در زنان خانه دار رابطه وجود دارد، ۳- ميزان شادكامي زنان خانه دار و شاغل متفاوت نيست، ۴- ميزان رضايت زناشويي زنان شاغل و خانه دار تفاوتي نداشت.