محیط این ویژگی ها را از طریق ترکیب نظم طبیعی و بشري کسب می کند . در رشته هاي علمی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و انس ان شناسی اصطلاحات تعلق به مکان، تعلق به اجتماع، ساختار عاطفه و معنا و تجربه، مهم ترین مباحث مطرح شده درباره حس مکان هستند . تعلق مکانی به این معنا است که مردم خود رابه واسطه مکانی که در آن به دنیا آمده و رشد کرده اند، تعریف می کنند . این ارتباط که به طور کل ي حس مکاننامیده می شود مردم را به گونه اي عمیق و ماندگار تحت تأثیر قرار می دهد و خاطره مکان هویت راو قدرت انسان تقویت می نماید.

در واقع احساس تعلق و دلبستگی به مکان سطح بالاتري از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به منظور بهره مندي و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده اي می یابد . این حس به گونه اي به پیوند فرد با مکان منجر می شود که انسان خود را جزئی از مکان می داند و بر اساس تجربه هاي خود از نشانه ها، معانی، عملکردها، شخصیت و نقشی براي مکان در ذهن خود متصور می سازد .این نقش نزد او منحصر به فرد و م تفاوتمی باشد و در نتیجه مکان براي او مهم و قابل احترام می شود.

نظر سیتا لو تعلق مکانی از جنبه هاي روان شناسی و هویتی قابل تفسیر است . در روان شناسی، تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد با یک محیط یا یک فضاي خاص اطلاق می شود و از لحاظ هویتی، تعلق مکانی رابطه تعلقی و هویتی فرد به محیط اجتماعی است که در آن زندگی می کند.

در واقع دلبستگی به مکان رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد به مکان است که معانی احساسی، عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضاي خاص می دهد. دلبستگی به مکان مبنایی براي درك فرد و گروه نسبت به محیط است معمولاًودر محیطی فرهنگی به وجود می آید . بنابراین تعلق به مکان، چیزي بیش از تجربه عاطفی و شناختیعقایدبوده وفرهنگی مرتبط کننده افراد به مکان را نیز شامل می شود فرهنگی بودن تعلق به مکان به معناي این است که در اکثر افراد تجزیه و تحلیل فضا به صورت نماد مشترك فرهنگی قابل تجربه است . در واقع افراد مکان ها را به خصوصیات فرهنگی ربط می دهند، به گونه اي که یک فضا می تواند محرك تجربه انسان و یادآور مفاهیم و معانی فرهنگی باشد .

در بسیاري از مکان ها رابطه فضا و فرد از طریق تجربه صورت نمی گیرد. تعلق مکانی بهايمکان هاي اسطوره تجربه نشده توسط انسان می تواند به صورت معانی اجتماعی و بنابراین سیاسی درك شده قبلی ایجاد شود مهم ترینمعناي تعلق به مکان، در تجربه رابطه نمادین فرد، گروه و مکان نهفته است که می تواند ضمن فرهنگی بودن از دیگرمنابع اجتماعی،سیاسی، تاریخی و فره نگی نیز معنا گرفته و تقویت شود(فلاحت،.(۱۳۸۵