مقاله رابطه شيوه ارتباطي مادر با رفتار پرخاشگرانه کودک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: رابطه شيوه ارتباطي مادر با رفتار پرخاشگرانه کودک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه ارتباطي
مقاله پرخاشگري
مقاله خودکامگي
مقاله اقتدار و پذيرش
مقاله آزادگذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي عظيمي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه شيوه ارتباطي مادر با رفتار پرخاشگرانه کودک بود. بدين منظور، ۳۸۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان تهران با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و از نظر شيوه هاي فرزندپروري و رفتارهاي پرخاشگرانه، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين شيوه مبتني بر خودکامگي مادر و پرخاشگري کودکان آنها رابطه مثبت وجود دارد در حالي که بين شيوه مبتني بر اقتدار و پذيرش مادر با پرخاشگري کودکان آنها رابطه منفي وجود دارد. همچنين، نتايج اين پژوهش نشان داد که شيوه ارتباطي آزادگذاري مادر نيز رابطه منفي با ميزان پرخاشگري فرزندان آنها دارد.