مقاله رابطه صفات شخصيتي مرتبط با نظام هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري با سوگيري حافظه ناآشكار مفهومي و آشكار بر اساس پردازش انتقال مناسب (TAP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۵۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: رابطه صفات شخصيتي مرتبط با نظام هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري با سوگيري حافظه ناآشكار مفهومي و آشكار بر اساس پردازش انتقال مناسب (TAP)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري
مقاله حافظه ناآشكار مفهومي
مقاله حافظه آشكار
مقاله پردازش انتقال مناسب
مقاله آماده سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مجارشين رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين صفات شخصيتي مرتبط با نظام هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري و سوگيري حافظه آشكار و ناآشکار مفهومي بر اساس چارچوب پردازش انتقال مناسب (TAP) بود. طرح پژوهشي به کار گرفته شده در اين تحقيق از نوع طرح نيمه آزمايشي پس آزمون با گروه كنترل به طور تركيبي درون آزمودني و بين آزمودني بود. بدين منظور ۶۰ نفر آزمودني (۳۰ نفر افراد افسرده سرپايي و ۳۰ نفر گروه كنترل) بر اساس مصاحبه روانپزشكي مطابق با معيارهاي DSM-IV به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي بررسي نظام هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري از مقياس BIS/BAS (كارور و وايت، ۱۹۹۴)، براي بررسي سوگيري حافظه ناآشكار از تكليف توليد كردن (رمزگرداني مفهومي) و تكليف تصميم واژگاني و براي بررسي سوگيري حافظه آشكار از تكليف يادآوري آزاد استفاده شد. آزمودني ها به طور انفرادي آزمونها را انجام مي دادند. نتايج نشان داد كه افراد با نمره هاي بالا در نظام بازداري رفتاري نسبت به افراد با نمره هاي بالا در نظام فعال سازي رفتاري سوگيري حافظه ناآشكار و آشكار بيشتري نسبت به كلمات منفي در سطح پردازش مفهومي نشان مي دهند. افراد با نمره هاي بالا در نظام فعال سازي رفتاري نسبت به افراد با نمره هاي بالا در نظام بازداري رفتاري سوگيري حافظه ناآشكار و آشكار بيشتري نسبت به كلمات مثبت در سطح پردازش مفهومي نشان مي دهند. اين يافته ها در مجموع نشان داد كه اگر در سوگيري حافظه ناآشكار پردازش مفهومي، فرضيه خلق – همخوان، فرضيه صفت – همخوان و پردازش انتقال مناسب را با هم در نظر بگيريم، به فهم بهتر سوگيري حافظه ناآشكار منجر خواهد شد.