سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج,
محمد عبدالهیان نوقابی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج,
جواد باغانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
ابوالقاسم حقایقی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی همبستگی برخی از صفات مرفولوژیکی سه ژنوتیپ چغندرقند طول فصل رشد در شرایط متفاوت رطوبتی با عمل کرد نهایی ریشه و شکر سفید طی سه سال ۸۲-۱۳۸۰ در دو منطقه کرج و مشهد انجام شد. تیمار های اعمال شده در این پژوهش، شامل سه ژنوتیپ چغندرقند و سه سطح آبیاری با سه تک رار بود . سه تیمار آبیاری کامل، تنش ملایم و تنش شدید، پس از مرحله استقرار کامل گیاه در دو نیمه راست و چپ لوله اصلی سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای اعمال گردیدند. جهت اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیکی ژنوتیپ های چغندرق ند در شرایط مختلف رطوبتی، نمونه برداری ها در چهار تا پنج نوبت طی فصل رشد به روش تخریبی انجام شد. با انجام تجزیه کلاستر برای زمان های مختلف نمونه برداری که در آن ها چهار صفت مهم مرفولوژیکی شامل وزن خشک قسمت هوایی(برگ و دمبرگ )، وزن خش ک ریشه، وزن خشک کل و نسبت وزن خشک هوایی به وزن خشک ریشه که در همه نمونه برداری ها در شرایط مشهد و کرج اندازه گیری شدند، معلوم شد که نمونه برداری های انجام شده از ۴۱ تا ۶۲ روز بعد از اولین آبیاری در یک گروه آماری قرار می گیرند. ضریب همبستگی کلیه صفات مرفولو ژیکی اندازه گیری شده در این تحقیق طی این دوره با عملکرد نهایی محاسبهو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که تعداد برگ با عملکرد شکر سفید دارای همبستگی مثبت و معنی داری است. اماهمبستگی نسبت قسمت هوایی به ریشه با عمل کرد شکر سفید منفی و معنی دار ومقدار آن ۰/۸۳- بود . به عبارت دیگر هرچه تعداد برگ بیشتر اما نسبت قسمت هوایی به ریشه در این سه ژنوتیپ در شرایط متفاوت تنش رطوبتی کمتر بود عمل کرد شکر سفید بیشتر بود . در بین صفات مرفولو ژیکی مورد بررسی تغییرات وزن و یژه برگ در دو شرایط تنش ملایم و شدید نسبت به شرایط بدون تنش بیش از س ایر صفات بود.