مقاله رابطه طول چنگالي وزن ماهي سرخ باله (Scardinius erythrophthalmus) در تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: رابطه طول چنگالي وزن ماهي سرخ باله (Scardinius erythrophthalmus) در تالاب انزلي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سرخ باله
مقاله رابطه طول چنگالي وزن
مقاله تالاب انزلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري تجن مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي تعداد ۱۸۱ عدد ماهي سرخ باله (۷۵ عدد نر و ۱۰۶ عدد ماده) با استفاده از تور گوشگير (Gill net) از فروردين تا اسفند ۸۷ در تالاب انزلي صيد گرديدند. نمونه هاي مورد مطالعه با استفاده از تخته بيومتري و کوليس زيست سنجي شدند. براي اندازه گيري طول چنگالي نمونه هاي کوچک از کوليس هاي ديجيتال يا معمولي و براي توزين نمونه ها از ترازوي ديجيتال با دقت ۰۱٫۰ گرم استفاده به عمل آمد. محدوده سني نمونه ها از +۰ تا +۲ سال بود. ميانگين طول چنگالي و وزن نمونه ها به ترتيب ۵٫۲۰±۹۹٫۱۳۳ ميلي متر و ۴٫۲۳±۰۲٫۴۶ گرم تعيين گرديد. آزمون توکي اختلاف معني داري را در طول چنگالي جنس هاي نر و ماده نشان داد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS، آزمون آناليز واريانس يک طرفه (ANOVA) و ضريب رگرسيون و جهت رسم نمودار از نرم افزار Excel استفاده گرديد. رابطه بين طول چنگالي و وزن کل ماهيان به صورت ۱۴۵.۳ W=0.0000087 FL و ميزان همبستگي ۹۶ r=درصد تعيين شدند که معادله رگرسيوني در ماهيان نر W=00000979 FL3.119 با ۲٫۹۷ = r2درصد و در ماده ها معادله W=0.00000655 FL3.205 و با ۱٫۹۴ = ۲ rدرصد بدست آمد.