مقاله رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان مدارس استثنايي شهرستان بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان مدارس استثنايي شهرستان بندرعباس
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازماني
مقاله تعهد سازماني
مقاله رضايت شغلي
مقاله مدارس استثنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايان جهرمي شاپورامين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان مدارس استثنايي شهرستان بندرعباس مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را تمامي معلمان شاغل در مدارس استثنايي شهرستان بندرعباس در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹ (۱۳۸ نفر) تشکيل مي دهد که از اين ميان تعداد ۱۰۰ نفر بر اساس فرمول کرجسي و مورگان به عنوان حجم نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند.
اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته و جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه عدالت سازماني (مورمن، ۱۹۹۱)، تعهد سازماني (آلن و ماير،۱۹۹۰ ) و رضايت شغلي (زالي، ۱۳۸۴) بهره گرفته شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون چندگانه استفاده شده است و نتايج حاصل به شرح زير مي باشد:
بين عدالت سازماني و رضايت شغلي رابطه اي معني دار وجود دارد. مولفه هاي عدالت سازماني با رضايت شغلي داراي رابطه اي معني دار هستند و از اين مولفه ها، تنها عدالت رويه اي قادر به پيش بيني رضايت شغلي مي باشد. و از طرف ديگر متغير تعهد سازماني قادر به پيش بيني رضايت شغلي نمي باشد. از مولفه هاي تعهد سازماني، تنها تعهد عاطفي قادر به پيش بيني رضايت شغلي مي باشد.